มารู้จักการจดทะเบียนพาณิชย์กันเถอะ…

การจดทะเบียนพาณิชย์นับว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำธุรกิจประเภท SME สำหรับผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์มีมากมายหลายสาขา อาทิเช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการให้เช่าแผ่นซีดีหรือแผ่นวิดีทัศน์อันเกี่ยวข้องกับการบันเทิงทุกประเภท, ธุรกิจด้านการขายอัญมณี, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงสีข้าว, ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต, ธุรกิจการให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ต, ธุรกิจการปล่อยให้เช่าพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเป็นแม่ข่าย, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล, ธุรกิจการให้บริการคาราโอเกะและตู้เพลง, ธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม เป็นต้น สำหรับการจดทะเบียนพาพาณิชย์นั้นผู้ประกอบการสามารถจดได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ สำหรับภายในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครนั้นคุณสามารถไปขอจดได้ที่ฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตทุกที่ในกรุงเทพมหานครหรืออาจขอจดที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, สำหรับจังหวัดอื่นคุณสามารถทำการขอยื่นจดทะเบียนได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล (ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของสถานประกอบการนั้น ๆ ด้วย) สำหรับเอกสารที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อนำไปใช้ประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์ อาทิเช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ, เอกสารแนบ (แบบทพ.), ภาพปริ้นหน้าแรกของตัวหน้าร้านออนไลน์, ภาพวาดสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ, หนังสือรับรองที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจ (กรณีของการจดในนามนิติบุคคล) เป็นต้น ทั้งนี้หากคุณยังไม่ได้จดทะเบียนให้คุณทำการจดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามสิบวันนับตั้งแต่คุณเริ่มมีการดำเนินการประกอบธุรกิจ